PROPERTY NAME: Texas Portfolio - Riverwalk Midland, Texas